وب لژیون مسافر ابراهیم موحدی www.c60ebi.ir ***** كنگره 60 به منظور درمان مصرف کنندگانی كه همواره خواستار رهایی از دام اعتیاد بوده اند و راه حل منطقی برای درمان خود پیدا نكرده اند ، با هدف رسیدن به تعادل جسمی و تعادل روانی تشكیل گردیده است . در کنگره 60 به حلقه متشکل از راهنما و رهجویان او ، لژیون گفته می شود . لژیون یک واحد آموزشی است که با حضور راهنما و شاگردان او ، بعد از کارگاه های آموزشی کنگره 60 تشکیل جلسه می دهد . اگر شما مصرف کننده مواد مخدر هستید و خواهان رهایی , مطمئن باشید می توانید به رهایی و درمان قطعی برسید ، برای همیشه. بسیار سفر کردم هردم و به هر جایی هرگز نتوان دیدن چون کنگره درمانی what is Congress 60 Congress60 is an independent research organization that has been established for revivification of Narcotic addicts who have always been looking for redemption from the prison of substance abuse but have never found the logical solution or treatment This Congress is based on the principal of the aid of a rehabilitated individual to an addict or drug abuser The foundation of our work is based on Faith, Wisdom and Compassion In our Workshops, each member speaks about his or her own experience and knowledge on Drug addiction and refrains from preaching or advising others We are not dependent on any other groups, and we are financially independent. We can have supporters and they can have a very constructive role in achieving our goals Posted by: Traveller ebrahim movahedi web : www.c60ebi.ir http://c60ebi.ir 2019-10-18T14:00:34+01:00 text/html 2018-11-19T06:27:10+01:00 c60ebi.ir مسافر مهدی رهایی های روز چهارشنبه 24 آبانماه 97 http://c60ebi.ir/post/198 <div style="text-align: center;"><p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="FA"><b>به نام آنکه جان را فکرت آموخت</b></span><br></font></p><p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;<span lang="FA">روز&nbsp;چهارشنبه 24 آبانماه 97</span></font></p><p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="FA">3 نفر&nbsp;از اعضای لژیون ما&nbsp;</span><span lang="FA"><span lang="FA">وارد سفر دوم شدند</span></span></font></p><p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">و گل رهایی را از دستان پر مهر جناب آقای مهندس دژاکام دریافت نمودند.</font></span></span></p><p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b style="color: rgb(34, 34, 34);"><font size="1">**********************************************</font></b></p><p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b style="color: rgb(34, 34, 34);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">مسافر آقا میثم و همسفران محترم. کمک راهنمای</font></b></p><p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b style="color: rgb(34, 34, 34);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">همسفر ، سرکار خانم لیلا</font></b></p><p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL"><o:p><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>&nbsp;</b></font></o:p></span><img src="http://up.c60.ir/repository/27238/mostafa%20a/810/824/a4/IMG_0208%20%28Copy%29%20%281%29.JPG" alt="http://up.c60.ir/repository/27238/mostafa%20a/810/824/a4/IMG_0208%20%28Copy%29%20%281%29.JPG" class=""></p><p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b style="color: rgb(34, 34, 34);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">مسافر آقا مهدی و همسفران محترم. کمک راهنمای</font></b></p><p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b style="color: rgb(34, 34, 34);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">همسفر ، سرکار خانم لیلا</font></b></p><p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img src="http://up.c60.ir/repository/27238/mostafa%20a/810/824/a4/IMG_0201%20%28Copy%29%20%281%29.JPG" alt="http://up.c60.ir/repository/27238/mostafa%20a/810/824/a4/IMG_0201%20%28Copy%29%20%281%29.JPG"></p><p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>رهایی وایت مسافر محمد رهجو آقا ابراهیم<o:p></o:p></b></font></span></p><p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL"><o:p><img src="http://up.c60.ir/repository/27238/mostafa%20a/810/824/a4/IMG_0200%20%28Copy%29%20%281%29.JPG" alt="http://up.c60.ir/repository/27238/mostafa%20a/810/824/a4/IMG_0200%20%28Copy%29%20%281%29.JPG" class=""></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>&nbsp;</b></font><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><span lang="FA">رهایی آقا میثم و آقا مهدی و آقا محمد عزیز&nbsp;</span><span lang="FA">را به ایشان ، راهنمای بزرگوارمان؛&nbsp;</span></b></p><p align="center"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><span lang="FA">آقای ابراهیم موحدی&nbsp;</span>و خانواده محترمشان تبریک و تهنیت عرض مینماییم&nbsp;</b></font></p><p align="center"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>و از درگاه خداوند متعال،&nbsp;<span lang="FA">پیروزی روزافزونشان را خواستاریم.</span>&nbsp;</b></font></p><p align="center"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>تا باد چنین بادا . . .</b></font></span></p></div> text/html 2018-09-14T18:09:17+01:00 c60ebi.ir مسافر مهدی رهایی های روز چهارشنبه 21 شهریورماه 97 http://c60ebi.ir/post/197 <div style="text-align: center;"><p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="FA"><b>به نام آنکه جان را فکرت آموخت</b></span><br></font></p><p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;<span lang="FA">روز&nbsp;چهارشنبه 21 شهریورماه 97</span></font></p><p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="FA">3 نفر&nbsp;از اعضای لژیون ما&nbsp;</span><span lang="FA"><span lang="FA">وارد سفر دوم شدند</span></span></font></p><p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">و گل رهایی را از دستان پر مهر جناب آقای مهندس دژاکام دریافت نمودند.</font></span></span></p><p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b style="color: rgb(34, 34, 34);"><font size="1">**********************************************</font></b></p><p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b style="color: rgb(34, 34, 34);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">مسافر آقا اکبر و همسفر محترم. کمک راهنمای</font></b></p><p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b style="color: rgb(34, 34, 34);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">همسفر ، سرکار خانم لیلا</font></b></p><p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img src="http://up.c60.ir/repository/27238/mostafa%20a/9761/622/IMG_8220%20%28Copy%29.JPG" alt="http://up.c60.ir/repository/27238/mostafa%20a/9761/622/IMG_8220%20%28Copy%29.JPG"></p><p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b style="color: rgb(34, 34, 34);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">مسافر آقا جعفر و همسفر محترم. کمک راهنمای</font></b></p><p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font color="#222222" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b style="">همسفر ، سرکار خانم لیلا</b></font></p><p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img src="http://up.c60.ir/repository/27238/mostafa%20a/9761/622/IMG_8216%20%28Copy%29.JPG" alt="http://up.c60.ir/repository/27238/mostafa%20a/9761/622/IMG_8216%20%28Copy%29.JPG" style="color: rgb(34, 34, 34);"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>رهایی مسافر حسام از دخانیات</b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px;"><img src="http://up.c60.ir/repository/27238/mostafa%20a/9761/622/IMG_8222%20%28Copy%29.JPG" alt="http://up.c60.ir/repository/27238/mostafa%20a/9761/622/IMG_8222%20%28Copy%29.JPG"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>&nbsp;</b></font><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><span lang="FA">رهایی آقا اکبر و آقا جعفر و آقا حسام عزیز&nbsp;</span><span lang="FA">را به ایشان ، راهنمای بزرگوارمان؛&nbsp;</span></b></p><p align="center"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><span lang="FA">آقای ابراهیم موحدی&nbsp;</span>و خانواده محترمشان تبریک و تهنیت عرض مینماییم&nbsp;</b></font></p><p align="center"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>و از درگاه خداوند متعال،&nbsp;<span lang="FA">پیروزی روزافزونشان را خواستاریم.</span>&nbsp;</b></font></p><p align="center"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>تا باد چنین بادا . . .</b></font></span></p></div> text/html 2018-09-02T07:55:50+01:00 c60ebi.ir مسافر مهدی گزارش تصویری از اردوی بلده سال 1397 http://c60ebi.ir/post/196 <div style="text-align: center;"><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>گزارش تصویری از اردو بلده سال 1397</b></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#cc0000"><br></font></div><div><img alt="" src="http://www.congress60.org/EditorFiles/Image/baladeh day2 (1).jpg" style="width: 500px; height: 333px;"></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#cc0000"><br></font></div><div>&nbsp;<img src="http://up.c60.ir/repository/8291/Ordoo 97/IMG_20180827_101825_186.jpg"></div><div><br></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>تصاویر بیشتر در ادامه مطلب ...</b></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div></div> text/html 2018-08-20T16:08:54+01:00 c60ebi.ir مسافر مهدی گزارش تصویری لژیون درمان سیگار یکشنبه 97/05/28 http://c60ebi.ir/post/194 <div style="text-align: center;"><div align="center"><font size="3">لژیون دوم ویلیام وایت کمک راهنما ؛ مسافر ابراهیم موحدی</font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3">(WILIAM&nbsp; L.&nbsp; WHITE)</font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3">نمایندگی امین گلی ؛ روز یکشنبه مورخ 97/05/28</font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3">راس ساعت 15:45</font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><img src="http://up.c60.ir/repository/27238/mostafa a/97514/528/IMG_7511 (Copy).JPG" alt="http://up.c60.ir/repository/27238/mostafa a/97514/528/IMG_7511 (Copy).JPG" style="font-size: medium;"></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><img src="http://up.c60.ir/repository/27238/mostafa a/97514/528/IMG_7509 (Copy).JPG" alt="http://up.c60.ir/repository/27238/mostafa a/97514/528/IMG_7509 (Copy).JPG"></div><div align="center"><br></div></div> text/html 2018-08-16T18:13:53+01:00 c60ebi.ir مسافر مهدی رهایی های روز چهارشنبه 24 مرداداماه 97 http://c60ebi.ir/post/195 <div style="text-align: center;"><p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="FA" style=""><b style="">به نام آنکه جان را فکرت آموخت</b></span><br></font></p><p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;<span lang="FA">روز&nbsp;چهارشنبه 24 مردادماه 97</span></font></p><p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="FA">2 نفر&nbsp;از اعضای لژیون ما&nbsp;</span><span lang="FA"><span lang="FA">وارد سفر دوم شدند</span></span></font></p><p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">و گل رهایی را از دستان پر مهر جناب آقای مهندس دژاکام دریافت نمودند.</font></span></span></p><p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b style="color: rgb(34, 34, 34);"><font size="1">**********************************************</font></b></p><p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b style="color: rgb(34, 34, 34);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">مسافر یدالله و مسافر مصطفی</font></b></p><p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8335457826/445729299_306526.jpg"></p><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;">&nbsp;<img src="http://s9.picofile.com/file/8335457800/428928454_295327.jpg" style="font-size: 11px;"></div><div><p align="center"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><span lang="FA" style="">رهایی آقا مصطفی و آقا یدالله عزیز&nbsp;</span><span lang="FA" style="">را به ایشان ، راهنمای بزرگوارمان؛&nbsp;</span></b></font></p><p align="center"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><span lang="FA">آقای ابراهیم موحدی&nbsp;</span>و خانواده محترمشان تبریک و تهنیت عرض مینماییم&nbsp;</b></font></p><p align="center"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>و از درگاه خداوند متعال،&nbsp;<span lang="FA" style="">پیروزی روزافزونشان را خواستاریم.</span>&nbsp;</b></font></p><p align="center"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>تا باد چنین بادا . . .</b></font></span></p></div></div> text/html 2018-08-14T09:27:04+01:00 c60ebi.ir مسافر مهدی کارگاه آموزشی خصوصی مسافران یکشنبه 97/05/21 " وادی سیزدهم و تاثیر آن روی من " http://c60ebi.ir/post/192 <div style="text-align: center;"><div><b>&nbsp;<span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">به نام قدرت مطلق الله</span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"></span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"></span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"></span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"></span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">...</span></b></div><p class="MsoNormal" style="text-align: start;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></p><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">روز یکشنبه 21 مردادماه 1397 جلسه ششم&nbsp; از دورهٔ چهاردهم کارگاه‌های</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="text-align: start;"><span lang="AR-SA" dir="RTL"><div style="text-align: center;">آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60 شعبه امین گلی</div></span><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><span lang="AR-SA" dir="RTL"><div style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" dir="RTL"><b>با استادی</b>&nbsp;<b>کمک راهنمای محترم ؛ مسافر ابراهیم موحدی </b>،</span></div><div style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" dir="RTL"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" dir="RTL">&nbsp;نگهبانی&nbsp;<b>مسافر حجت</b>&nbsp;و</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;<span lang="AR-SA" dir="RTL">دبیری&nbsp;<b>مسافر محسن</b>&nbsp;با دستور جلسه</span></div><div style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" dir="RTL"><b>&nbsp;</b></span></div><div style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" dir="RTL"><b>" وادی سیزدهم و تأثیر آن روی من</b></span><b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;"</b></div></span><div style="text-align: center;"><br></div><span lang="AR-SA" dir="RTL"><div style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" dir="RTL">رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://up.c60.ir/repository/27238/mostafa a/97514/521/IMG_7400 (Copy).JPG" alt="http://up.c60.ir/repository/27238/mostafa a/97514/521/IMG_7400 (Copy).JPG"></div></span></font><p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL"><o:p><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">فراموش نکنید که اگر بخواهید از دنیای اعتیاد خارج شوید باید تبدیل شوید و برای این تبدیلات، به تغییرات نیازمندید ...</span></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="RTL"><o:p><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>در ادامه مطلب بخوانید...&nbsp;</b></font></o:p></span></p></div> text/html 2018-08-14T06:52:12+01:00 c60ebi.ir مسافر مهدی گزارش تصویری لژیون درمان سیگار یکشنبه 97/05/21 http://c60ebi.ir/post/193 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div align="center"><font size="3">لژیون دوم ویلیام وایت کمک راهنما ؛ مسافر ابراهیم موحدی</font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3">(WILIAM&nbsp; L.&nbsp; WHITE)</font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3">نمایندگی امین گلی ؛ روز یکشنبه مورخ 97/05/21</font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3">راس ساعت 15:45</font></div></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8334486126/IMG_20180814_120003_031.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8334486118/IMG_20180814_115958_178.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2018-08-07T06:46:10+01:00 c60ebi.ir مسافر مهدی گزارش تصویری لژیون درمان سیگار یکشنبه 97/05/14 http://c60ebi.ir/post/190 <div style="text-align: center;"><div align="center"><font size="3">لژیون دوم ویلیام وایت کمک راهنما ؛ مسافر ابراهیم موحدی</font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3">(WILIAM&nbsp; L.&nbsp; WHITE)</font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3">نمایندگی امین گلی ؛ روز یکشنبه مورخ 97/05/14</font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3">راس ساعت 15:45</font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><img src="http://up.c60.ir/repository/27238/mostafa%20a/97514/IMG_7310%20%28Copy%29.JPG" alt="http://up.c60.ir/repository/27238/mostafa%20a/97514/IMG_7310%20%28Copy%29.JPG" style="font-size: medium;"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://up.c60.ir/repository/27238/mostafa%20a/97514/IMG_7308%20%28Copy%29.JPG" alt="http://up.c60.ir/repository/27238/mostafa%20a/97514/IMG_7308%20%28Copy%29.JPG"></div><div align="center"><br></div></div> text/html 2018-07-26T17:47:31+01:00 c60ebi.ir مسافر حسین رهایی های روز چهارشنبه 03 مرداد ماه 97 http://c60ebi.ir/post/188 <div style="text-align: center;"><p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><span lang="FA" style="">به نام آنکه جان را فکرت آموخت</span><br></font></p><p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;<span lang="FA">روز&nbsp;چهارشنبه&nbsp;03 مرداد ماه</span><span lang="FA">&nbsp;97&nbsp;</span></font></p><p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><span lang="FA">2 نفر&nbsp;از اعضای لژیون ما&nbsp;</span><span lang="FA"><span lang="FA">وارد سفر دوم شدند</span></span></font></p><p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA"><span lang="FA"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">و گل رهایی را از دستان پر مهر جناب آقای مهندس دژاکام دریافت نمودند.</font></span></span></p><p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;">=============================================</p><p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA"><span lang="FA"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">رهایی مسافر امیر حسین و مسافر اکبر از دخانیات</font></span></span></p></div><div style="text-align: center;"><img src="http://up.c60.ir/repository/8291/1ebiiiinew/new%202/4225858.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://up.c60.ir/repository/8291/1ebiiiinew/new%202/4258574.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8332917476/427557_Copy.png"></div><div style="text-align: center;"><p align="center" style=""><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><span lang="FA" style="">رهایی آقا امیرحسین و اکبر عزیز از دخانیات&nbsp;</span><span lang="FA" style="">را به ایشان ، راهنمای بزرگوارمان؛&nbsp;</span></font></p><p align="center" style=""><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><span lang="FA">آقای ابراهیم موحدی&nbsp;</span>و خانواده محترمشان تبریک و تهنیت عرض مینماییم&nbsp;</font></p><p align="center" style=""><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">و از درگاه خداوند متعال،&nbsp;<span lang="FA">پیروزی روزافزونشان را خواستاریم.</span>&nbsp;</font></p><p align="center" style=""><span lang="FA" style=""><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">تا باد چنین بادا . . .</font></span></p></div> text/html 2018-07-23T16:13:58+01:00 c60ebi.ir مسافر حسین گزارش تصویری لژیون درمان سیگار یکشنبه 97/04/31 http://c60ebi.ir/post/189 <div style="text-align: center;"><div align="center" style=""><div align="center" style=""><div align="center" style=""><font size="3">لژیون دوم ویلیام وایت کمک راهنما ؛ مسافر ابراهیم موحدی</font></div><div align="center" style=""><font size="3"><br></font></div><div align="center" style=""><font size="3">(WILIAM&nbsp; L.&nbsp; WHITE)</font></div><div align="center" style=""><font size="3"><br></font></div><div align="center" style=""><font size="3">نمایندگی امین گلی؛ روز یکشنبه مورخ 97/04/31</font></div><div align="center" style=""><font size="3"><br></font></div><div align="center" style=""><font size="3">راس ساعت 15:45</font></div></div></div></div><div style="text-align: center;"><img src="http://up.c60.ir/repository/27238/mostafa%20a/970405/431/vayt/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8%DB%B0%DB%B7%DB%B2%DB%B2_%DB%B1%DB%B6%DB%B2%DB%B3%DB%B3%DB%B8%20%28Copy%29.jpg" alt="http://up.c60.ir/repository/27238/mostafa%20a/970405/431/vayt/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8%DB%B0%DB%B7%DB%B2%DB%B2_%DB%B1%DB%B6%DB%B2%DB%B3%DB%B3%DB%B8%20%28Copy%29.jpg"></div> text/html 2018-07-16T17:15:33+01:00 c60ebi.ir مسافر مهدی گزارش تصویری لژیون درمان سیگار یکشنبه 97/04/24 http://c60ebi.ir/post/187 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div align="center"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">لژیون دوم ویلیام وایت کمک راهنما ؛ مسافر ابراهیم موحدی</font></div><div align="center"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div align="center"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">(WILIAM&nbsp; L.&nbsp; WHITE)</font></div><div align="center"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div align="center"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">نمایندگی امین گلی؛ روز یکشنبه مورخ 97/04/24</font></div><div align="center"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div align="center"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">راس ساعت 15:45</font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://up.c60.ir/repository/27238/mostafa%20a/970405/424/IMG_7001%20%28Copy%29.JPG" alt="http://up.c60.ir/repository/27238/mostafa%20a/970405/424/IMG_7001%20%28Copy%29.JPG"></div><div align="center"><font size="3">&nbsp;</font></div><div align="center"><img src="http://up.c60.ir/repository/27238/mostafa%20a/970405/424/IMG_6998%20%28Copy%29.JPG" alt="http://up.c60.ir/repository/27238/mostafa%20a/970405/424/IMG_6998%20%28Copy%29.JPG"></div></div> text/html 2018-07-09T08:54:43+01:00 c60ebi.ir ابراهیم موحدی گزارش تصویری لژیون درمان سیگار یکشنبه 97/04/17 http://c60ebi.ir/post/162 <div style="text-align: center;"><div align="center" style=""><div align="center" style=""><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">لژیون دوم ویلیام وایت کمک راهنما؛ مسافر ابراهیم موحدی</font></div><div align="center" style=""><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div align="center" style=""><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">WILLIAM L. WHITE</font></div><div align="center" style=""><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div align="center" style=""><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">نمایندگی امین گلی؛ روز یکشنبه مورخ 97/04/17&nbsp; ساعت؛ 15:45</font></div></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><br><font size="3"><img src="http://up.c60.ir/repository/27238/mostafa%20a/970405/417/waite/IMG_6953.JPG" alt="http://up.c60.ir/repository/27238/mostafa%20a/970405/417/waite/IMG_6953.JPG" style="background: none 0px 0px repeat scroll rgb(43, 87, 151); border: 3px double rgb(51, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-radius: 3px;"><br></font></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><br></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><img src="http://up.c60.ir/repository/27238/mostafa%20a/970405/417/waite/IMG_6953%20%28Copy%29.JPG" alt="http://up.c60.ir/repository/27238/mostafa%20a/970405/417/waite/IMG_6953%20%28Copy%29.JPG" style="background: none 0px 0px repeat scroll rgb(43, 87, 151); border: 3px double rgb(51, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-radius: 3px;"></div></div> text/html 2018-07-03T04:54:16+01:00 c60ebi.ir مسافر مهدی گزارش تصویری لژیون درمان سیگار یکشنبه 97/04/10 http://c60ebi.ir/post/161 <div style="text-align: center;"><div align="center"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">لژیون دوم ویلیام وایت کمک راهنما ؛ مسافر ابراهیم موحدی&nbsp;</font></div><div align="center"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div align="center"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">(WILIAM&nbsp; L.&nbsp; WHITE)</font></div><div align="center"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div align="center"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">نمایندگی امین گلی؛ روز یکشنبه مورخ 97/04/10</font><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">&nbsp; ساعت 15:45</span></div><div><br></div><div><img src="http://up.c60.ir/repository/27238/mostafa a/970405/410/IMG_6757 (Copy).JPG" alt="http://up.c60.ir/repository/27238/mostafa a/970405/410/IMG_6757 (Copy).JPG"></div><div><font size="3"><br></font></div><div><img src="http://up.c60.ir/repository/27238/mostafa a/970405/410/IMG_6754 (Copy).JPG" alt="http://up.c60.ir/repository/27238/mostafa a/970405/410/IMG_6754 (Copy).JPG"></div></div> text/html 2018-06-29T14:46:30+01:00 c60ebi.ir مسافر مهدی رهایی های روز چهارشنبه 06 تیرماه 97 http://c60ebi.ir/post/158 <div style="text-align: center;"><p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><span lang="FA">به نام آنکه جان را فکرت آموخت</span><br></font></p><p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp;<span lang="FA">روز&nbsp;چهارشنبه&nbsp;06 تیرماه</span><span lang="FA">&nbsp;97&nbsp;</span></font></p><p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><span lang="FA">3</span><span lang="FA">&nbsp;نفر&nbsp;از اعضای لژیون ما&nbsp;</span><span lang="FA"><span lang="FA">وارد سفر دوم شد</span></span></font></p><p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA"><span lang="FA"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">و گل رهایی را از دستان پر مهر جناب آقای مهندس دژاکام دریافت نمودند.</font></span></span></p><p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font color="#222222" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">**********************************************</font></p><p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>مسافر آقا مسعود و همسفران محترم. کمک راهنمای همسفر؛ سرکار خانم بتول</b></font></p><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><div align="center"><font size="3"><img src="http://up.c60.ir/repository/27238/mostafa%20a/970405/rha/IMG_6397%20%28Copy%29.JPG" alt="http://up.c60.ir/repository/27238/mostafa%20a/970405/rha/IMG_6397%20%28Copy%29.JPG" style="background: none 0px 0px repeat scroll rgb(43, 87, 151); border: 3px double rgb(51, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-radius: 3px;"></font></div></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><br></div><div align="center"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>مسافر آقا رضا</b></font></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><br></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><img src="http://up.c60.ir/repository/27238/mostafa%20a/970405/rha/IMG_6386%20%28Copy%29.JPG" alt="http://up.c60.ir/repository/27238/mostafa%20a/970405/rha/IMG_6386%20%28Copy%29.JPG" style="background: none 0px 0px repeat scroll rgb(43, 87, 151); border: 3px double rgb(51, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-radius: 3px;"></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><b>مسافر آقا عباسعلی</b></font></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><br><font size="3"><img src="http://up.c60.ir/repository/27238/mostafa%20a/970405/rha/IMG_6387%20%28Copy%29.JPG" alt="http://up.c60.ir/repository/27238/mostafa%20a/970405/rha/IMG_6387%20%28Copy%29.JPG" style="background: none 0px 0px repeat scroll rgb(43, 87, 151); border: 3px double rgb(51, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-radius: 3px;"><br></font></div><div align="center"><p align="center"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><span lang="FA">رهایی آقا مسعود، آقا رضا و آقا عباسعلی عزیز&nbsp;</span><span lang="FA">را به ایشان ، راهنمای بزرگوارمان؛&nbsp;</span></font></p><p align="center"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><span lang="FA">آقای ابراهیم موحدی&nbsp;</span>و خانواده محترمشان تبریک و تهنیت عرض مینماییم&nbsp;</font></p><p align="center"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">و از درگاه خداوند متعال،&nbsp;<span lang="FA">پیروزی روزافزونشان را خواستاریم.</span>&nbsp;</font></p><p align="center"><span lang="FA"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">تا باد چنین بادا . . .</font></span></p><div><span lang="FA"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></span></div><span style="font-size: 12px;"><font size="3" color="#222222"></font></span></div></div> text/html 2018-06-28T07:38:45+01:00 c60ebi.ir ابراهیم موحدی گزارش تصویری از همایش نمایندگی های کنگره 60 اصفهان http://c60ebi.ir/post/156 <div style="text-align: center;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><b>گزارش تصویری از همایش نمایندگی های کنگره 60 اصفهان 97/04/05</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://up.c60.ir/repository/17157/h/1-%2836%29.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div style=""><div style="" align="center"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><b>تصاویر بیشتر این جشن زیبا را در ادامه مطلب ببینید...</b></font></div></div></div> text/html 2018-06-23T10:46:46+01:00 c60ebi.ir مسافر مهدی کارگاه آموزشی عمومی پنجشنبه 97/03/31 " وادی دهم و تاثیر آن روی من و جشن تولد " http://c60ebi.ir/post/153 <div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 14.2667px; font-family: Tahoma, sans-serif;">به نام برنامه ریز قدرتمند جهان هستی...<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 14.2667px; font-family: Tahoma, sans-serif;">روز پنجشنبه 97/03/31 جلسه دوازدهم از دور یازدهم کارگاه های<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 14.2667px; font-family: Tahoma, sans-serif;">آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه مسافران و هم سفران شعبه امین<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 14.2667px; font-family: Tahoma, sans-serif;">گلی با استادی&nbsp;<b>کمک راهنمای محترم آقای رضا پروانه</b>&nbsp;،نگهبانی&nbsp;مسافر&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 14.2667px; font-family: Tahoma, sans-serif;">سعید</span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 14.2667px; font-family: Tahoma, sans-serif;">و دبیری&nbsp;مسافر اشکان&nbsp;و با دستور جلسه&nbsp;"وادی دهم و تاثیر آن روی من"&nbsp;</span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">و همچنین</span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 14.2667px; font-family: Tahoma, sans-serif;">" جشن پنجمین سال رهایی کمک راهنما آقای ابراهیم&nbsp;&nbsp;موحدی "<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 14.2667px; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;راس ساعت 17 آغاز به کار نمود.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 14.2667px; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span></b><img src="http://up.c60.ir/repository/27238/mostafa%20a/970303/331/t4/IMG_6145.JPG" alt="http://up.c60.ir/repository/27238/mostafa%20a/970303/331/t4/IMG_6145.JPG"></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 14.2667px; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span></b><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px; text-align: right;">تنها مکانیزم تغییر حس، تزکیه و پالایش است. سختی تزکیه و پالایش این است که ما نمی‌دانیم می‌خواهیم چه کاری انجام دهیم، یعنی نمی‌دانیم که اصلاً تاریکی داریم یا نداریم؟&nbsp;</span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px; text-align: right;">انسان فطرتاً گرایش به خوبی، زیبایی و کمال دارد. هر زمانی که انسان حس کند که در تاریکی است، خود به خود تلاش می‌کند که از آن تاریکی بیرون آید...</span></p><div><img src="http://up.c60.ir/repository/27238/mostafa%20a/970303/331/t1/IMG_6132%20%28Copy%29.JPG" alt="http://up.c60.ir/repository/27238/mostafa%20a/970303/331/t1/IMG_6132%20%28Copy%29.JPG"></div><div><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 14.2667px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br></span></b></div><div><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 14.2667px; font-family: Tahoma, sans-serif;">گزارش کامل سخنان استاد و جشن تولد را در ادامه مطلب بخوانید...</span></b>&nbsp;</div><div><br></div></div> text/html 2018-06-22T18:22:48+01:00 c60ebi.ir ابراهیم موحدی گزارش تصویری از پنجمین سالروز رهایی کمک راهنما؛ ابراهیم موحدی در نمایندگی امین گلی http://c60ebi.ir/post/152 <div style="text-align: center;"><font size="2"><b>گزارش تصویری از پنجمین سال رهایی کمک راهنما؛ ابراهیم موحدی</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div align="center"><img src="http://up.c60.ir/repository/27238/mostafa%20a/970303/331/IMG_6112%20%28Copy%29.JPG" alt="http://up.c60.ir/repository/27238/mostafa%20a/970303/331/IMG_6112%20%28Copy%29.JPG"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><div align="center"><img src="http://up.c60.ir/repository/27238/mostafa%20a/970303/331/t4/IMG_6149%20%281%29.JPG" alt="http://up.c60.ir/repository/27238/mostafa%20a/970303/331/t4/IMG_6149%20%281%29.JPG"></div></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="2"><b>تصاویر کامل این جشن زیبا را در ادامه مطلب ببینید...</b></font></div></div> text/html 2018-06-19T17:12:54+01:00 c60ebi.ir مسافر مهدی گزارش تصویری لژیون درمان سیگار یکشنبه 97/03/27 http://c60ebi.ir/post/155 <div style="text-align: center;"><div align="center"><div align="center"><div align="center" style=""><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">لژیون دوم ویلیام وایت کمک راهنما؛ مسافر ابراهیم موحدی</font></div><div align="center" style=""><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div align="center" style=""><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">WILLIAM L. WHITE</font></div><div align="center" style=""><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div align="center" style=""><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">نمایندگی امین گلی؛ روز یکشنبه مورخ 97/03/27&nbsp; ساعت؛ 15:45</font></div></div></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://up.c60.ir/repository/27238/mostafa%20a/970303/327/vaut/IMG_6017%20(Copy).JPG" alt="http://up.c60.ir/repository/27238/mostafa a/970303/327/vaut/IMG_6017 (Copy).JPG"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://up.c60.ir/repository/27238/mostafa%20a/970303/327/vaut/IMG_6016%20(Copy).JPG" alt="http://up.c60.ir/repository/27238/mostafa a/970303/327/vaut/IMG_6016 (Copy).JPG"></div><div><br></div></div> text/html 2018-06-15T21:16:19+01:00 c60ebi.ir مسافر حسین اخبار تولد و آزادمردی کمک راهنمای محترم؛ آقای ابراهیم موحدی http://c60ebi.ir/post/151 <div style="text-align: center;"><div align="center" style=""><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><span data-mce-style="font-size: xx-large; color: #ff0000;" style=""><span data-mce-style="font-family: arial,ans-serif;" style=""><b style="">اخبار تولد</b></span></span></font></div><div align="center" style=""><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><span data-mce-style="font-size: xx-large; color: #ff0000;" style=""><span data-mce-style="font-family: arial,ans-serif;" style=""><br></span></span></font></div><div data-mce-style="text-align: center;" style="text-align: right; line-height: 20px;"><div style="text-align: center;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">روز پنج شنبه مورخ&nbsp;97/03/31</font></div></div><div data-mce-style="text-align: center;" style="text-align: center; line-height: 20px;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div data-mce-style="text-align: center;" style="text-align: center; line-height: 20px;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">پنجمین سالروز رهایی کمک راهنمای محترم؛ مسافر ابراهیم موحدی<br></font></div><div data-mce-style="text-align: center;" style="text-align: right; line-height: 20px;"><div style="text-align: center;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">را&nbsp;با شور و شکوه فراوان در نمایندگی امین گلی جشن خواهیم گرفت.</font></div></div><div data-mce-style="text-align: center;" style="text-align: center; line-height: 20px;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div data-mce-style="text-align: center;" style="text-align: center; line-height: 20px;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">استاد جلسه : کمک راهنمای محترم؛ آقای رضا پروانه</font></div></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://up.c60.ir/repository/8291/1ebiiiinew/new/4447474.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style=""><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">از طرف اعضای لژیون ، این تولد فرخنده را خدمت راهنمای بزرگوارمان؛</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">آقا ابراهیم</font><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">&nbsp;،&nbsp;</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">خانواده محترمشان و</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">&nbsp;راهنمای گرامیشان آقای رضا پروانه ؛ تبریک&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">عرض نموده&nbsp;</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">و از خداوند منان توفیق روز افزون </span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">برایشان مسئلت می نماییم.</span></div></div> text/html 2018-06-15T18:22:54+01:00 c60ebi.ir ابراهیم موحدی مقاله سیگار به قلم کمک راهنما؛ مسافر ابراهیم موحدی http://c60ebi.ir/post/148 <div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34);"><font face="arial, helvetica, sans-serif" style="" size="4"><b style="">مقاله سیگار به قلم کمک راهنما؛ مسافر ابراهیم موحدی</b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><img src="http://up.c60.ir/repository/8291/1ebiiiinew/new/images%20%284%29.jpg"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34);"><font face="arial, helvetica, sans-serif" style="" size="4"><span lang="FA" style="">در زمان کودکی می دیدم افراد سیگاری در مجالس و محافل مختلف؛ از احترام&nbsp;</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34);"><font face="arial, helvetica, sans-serif" style="" size="4"><span lang="FA" style="">ویژه ای&nbsp;</span></font><font face="arial, helvetica, sans-serif" style="font-size: large;"><span lang="FA">برخوردار&nbsp;</span></font><font face="arial, helvetica, sans-serif" style="font-size: large;"><span lang="FA">هستند ،&nbsp;</span></font><span style="font-size: large; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">با خودم می گفتم؛ آنها قطعا دارای قدرت و اقتدار بیشتری&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34);"><span style="font-size: large; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">هستند که&nbsp;</span><span style="font-size: large; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">سیگاری شده اند ،&nbsp;</span><span style="font-size: large; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">گویی سیگار از آنِ افراد عادی نبود...</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34);"><b style="text-align: right;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34);"><b style="text-align: right;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">در ادامه مطلب بخوانید</font></b></p></div>